Nytt grönt avdrag för solceller

Riksdagen har beslutat att de tidigare stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersätts av en skattereduktion för installation av grön teknik. Detta i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot och rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan. Det gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med:

  • 15 procent för installation av solceller

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rot- och rutavdrag så att köparen får avdraget direkt vid köpet. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Av lagtext och förarbeten framgår att skattereduktion för installation av grön teknik kan medges för arbetskostnad för installationen samt tillhörande materialkostnad. Kostnader för exempelvis resor, frakt och projektering ska inte ingå i underlaget för skattereduktion.

För totalentreprenader till fast pris kan det då vara svårt att fastställa hur stor del av det totala priset som avser kostnader som inte ger rätt till skattereduktion. För att underlätta för såväl utförare som köpare har Skatteverket tagit fram en schablon för hur stor del av totalpriset som i normalfallet är skattereduktionsgrundande. 

Här är det som gäller

3 procent av fakturans totala belopp kan anses vara icke skattereduktionsgrundande. Om du använder schablonen vid beräkning av grönt avdrag blir därmed avdraget 14,55 % istället för 15 procent av fakturans belopp.