Obligatorisk Ventilationskontroll – OVK

Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för Obligatorisk Ventilationskontroll – OVK. Kontrollen, OVK-besiktning, utförs av behörig sakkunnig och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs mot gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

Målet med funktionskontrollen är att utreda huruvida ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. Om funktionskontrollanten finner allvarliga fel kan denna underkänna systemet. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet under en av funktionskontrollanten utsatt tid.

Elterm i Alingsås är ett Auktoriserat Serviceombud och utför OVK både vid nybyggnation, s.k. förstagångsbesiktning, såväl som vid återkommande ventilationskontroller.